Netherlands Flag Turkey

Bizi hemen arayın : 0031 (0)10-707 38 58

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1:

1.1 Opdracht:

Durdu c.s. Advocaten is de handelsnaam van Durdu c.s. Advocaten BV. Durdu c.s. Advocaten is kantoorhoudend te (3023 GL) Rotterdam aan het adres Mathenesserlaan nr. 485.

1.2 Inspanningsverbintenis:

De aanvaarde opdrachten leiden tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

1.3 Cliënt en opdrachtgever:

Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden wordt verricht. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan cliënt:

* kan de advocaat/juridisch medewerker een schriftelijke opdracht verlangen;

* is zowel de opdrachtgever als cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen uit hoofde van de verstrekte opdracht aan de advocaat/juridisch medewerker toekomt.

Artikel 2

Aan de advocaat/juridisch medewerker komt toe honorarium en verschotten:

1.1 Verschotten:

* Vergoeding van te specificeren kosten zoals procureurskosten, deurwaarderskosten, griffierecht, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten e.d.;

* Vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten zoals porto, telefoon, telefax e.d., welke kosten forfaitair worden vastgesteld op 5% van het honorarium.

1.2 Honorarium:

De wijze van honorering wordt tussen cliënt en advocaat/juridisch medewerker onderling overeengekomen afhankelijk van het te geven soort advies of te voeren procedure.

Indien tussen advocaat/juridisch medewerker en cliënt geen bijzondere wijze van honorering voor de werkzaamheden is overeengekomen, wordt het honorarium berekend uitgaande van een basisuurtarief dat € 175,– bedraagt, exclusief verschotten en BTW. Durdu c.s. Advocaten behoudt zich het recht voor dit uurtarief jaarlijks aan te passen indien de Nederlandse Orde van Advocaten dit adviseert.

1.3. Voorschotten:

Aan de advocaat/juridisch medewerker is een voorschot op het hem/haar toekomende verschuldigd. Dit voorschot wordt bij de slotdeclaratie verrekend. Indien aan de cliënt gezonden tussentijdse declaraties niet binnen de gestelde betalingstermijn zijn voldaan, is verrekening met het voorschot tussentijds toegestaan. Durdu c.s. Advocaten is gerechtigd aan cliënt alsdan een nieuw voorschot te vragen.

Artikel 3

Declaraties en opschorting werkzaamheden

1.1 Declaraties:

Klachten over declaraties dienen op straffe van verval te zijn ingediend binnen 14 dagen na declaratiedatum. Zolang de opdracht niet is voltooid zal tussentijds worden gedeclareerd.

1.2 Opschorting werkzaamheden:

Indien een declaratie ondanks aanmaning niet wordt voldaan, is de advocaat/juridisch medewerker gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten, nadat cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Ook zolang het eerste voorschot of daarna verzochte tussentijdse voorschotten niet zijn voldaan, is de advocaat/juridisch medewerker gerechtigd tot opschorting. Durdu c.s. Advocaten is niet aansprakelijk voor door opschorting ontstane schade.

Artikel 4

1.1 Rente:

Behoudens terechte klacht dient iedere declaratie te worden voldaan binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie, bij gebreke waarvan cliënt/opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim is en wettelijke rente plus 2% verschuldigd is.

1.2 Incassokosten:

Ingeval van incassokosten komen de redelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten en gerechtelijke kosten volledig voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden in ieder geval op tenminste € 300,– exclusief 19% BTW, gesteld.

Artikel 5

Derdengeld

Gelden die de advocaat/juridisch medewerker ten behoeve van cliënt/opdrachtgever ontvangt, worden gestort op een speciaal daarvoor bestemde bankrekening van Durdu c.s. Advocaten. Tenzij met de advocaat/juridisch medewerker een schriftelijk andersluidende afspraak is gemaakt, wordt over derdengeld geen rente vergoed. De eventueel gekweekte rente dient ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van derdengelden.

Artikel 6

Aansprakelijkheid:

De aansprakelijkheid van Durdu c.s. Advocaten en haar medewerkers is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van Durdu c.s. Advocaten of diens medewerkers geldt de beperking van aansprakelijkheid niet. Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt ter inzage bij het secretariaat van Durdu c.s. Advocaten aan de Mathenesserlaan nr. 485 te (3023 GL) Rotterdam.

Artikel 7

Archivering:

Nadat de opdracht is beëindigd zal het complete dossier (derhalve ook alle in het dossier aanwezige van cliënt afkomstige stukken) gedurende zeven jaar worden bewaard in het archief van Durdu c.s. Advocaten. Daarna zal het worden vernietigd. Op eerste verzoek van cliënt kan deze op afspraak en na ondertekening van een daartoe bestemd formulier zijn eigen dossier ten kantore van Durdu c.s. komen inzien en/of afhalen.

Rotterdam, januari 2011